Prof. dr inż. Witold Aulich (1889-1948)

Artykuły internetowe na temat stryja Witolda:

 

Stryj urodził się 11 lutego 1889 r. we Lwowie.

Świadectwo chrztu Witolda.

W latach 1895 - 1900 pobierał naukę szkoły podstawowej w domu prywatnie.
W latach 1900 - 1907 uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Złoczowie i Stryju.
Po zdaniu matury w roku akademickim 1907/1908 rozpoczął naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. W letnim półroczu 1909/1910 przeniósł się na Uniwersytet Lwowski aby studiować matematykę i fizykę. W roku akademickim 19010/ 1911 powrócił na studia politechniczne, które ukończył w roku 1912.
19 października 1912 r. złożył drugi egzamin państwowy (równoważny dyplomowemu) z odznaczeniem ze wszystkich przedmiotów i elaboratu praktycznego.
Jeszcze w czasie studiów w roku 1909 opracował skrypt termodynamiki, według wykładów prof. Godlewskiego, który wyszedł w trzech wydaniach.
W latach 1910 - 1912 jako stypendysta Politechniki, pełnił funkcję asystenta w Katedrze Mechaniki ogólnej i analitycznej. W tym też czasie opracował podręcznik p.t. "Logarytmiczny suwak rachunkowy", który został wydany nakładem Biblioteki Politechnicznej. W roku 1912 otrzymał nagrodę im. prof. Martyniaka, za najlepsze prace konstrukcyjne. W czasie studiów szczególnym zainteresowaniem się jego były zagadnienia związane z budową i konstrukcją turbin wodnych. Chcąc poznać trendy światowe w tej dziedzinie, poświęcił kilka miesięcy na intensywną naukę języka angielskiego, po czym wiosną 1913 roku udał się do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tam zatrudnił się jako konstruktor w fabryce turbin wodnych S. Morgan Smith Co. w Nowym Jorku. Po roku pracy powrócił w czerwcu 1914 roku do kraju z zamiarem przystąpienia do egzaminu doktorskiego. W tym czasie wybuchła pierwsza wojna światowa. Poświęciwszy się, niezależnie od zaistniałej sytuacji politycznej, pracy naukowej, uzyskał dnia 15 marca 1915 roku stopień doktora nauk technicznych, na podstawie rozprawy zatytułowanej "Studia nad kierownicą Finkla". Z powodu trudności okresu wojennego praca ta nie została wydana drukiem i istnieje tylko w rękopisie w Bibliotece Politechniki Lwowskiej. Po obronie swej pracy doktorskiej przez parę miesięcy utrzymywał się dając lekcje oraz pracując jako konstruktor w biurze technicznym "Metan" we Lwowie. W czasie wycofywania się wojsk rosyjskich z Galicji został w czerwcu 1915 roku, jako austryjacki poddany w wieku poborowym, wywieziony do Rosji. Przez jeden rok przebywał w Kazaniu, następnie po uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie w Kijowie, został zatrudniony na stanowisku inżynierskim w Kijowskim Oddziale firmy "Szarikopodszipnik SKF". W tym biurze pracował nad zastosowaniem Łożysk kulowych do wirówek cukrowarniczych systemu Westona. Wówczas już powstał u niego pomysł nowej konstrukcji łożyska dla wiszących wirówek, opatentowany następnie w Anglii i Niemczech.
Gdy w marcu 1918 roku, wojska niemieckie zajęły Kijów, powrócił do Lwowa, gdzie zatrudnił się jako konstruktor w Warsztatach Kolei Państwowych. Pracował tu do września 1919 roku. W roku akademickim 1919/1920 został asystentem w Katedrze Mechaniki, studiując równocześnie chemię na Politechnice Lwowskiej. Niewystarczające wynagrodzenie asystenckie a także zupełny zastój w przemyśle, skłoniły jego do ponownego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych z końcem maja 1920 roku. Tu również z powodu powojennego zastoju w przemyśle były trudności z uzyskaniem pracy. Przyjął początkowo posadę urzędnika w Polskim Konsulacie w Chicago. Przydzielony do Wydziału Handlowego zajmował się pisaniem referatów o przemyśle amerykańskim. Nie znajdując zadowolenia w tej pracy, na własną prośbę zwolnił się z tej służby z końcem 1921 roku. Następne trzy miesiące poświęcił się on studiom technicznym korzystając z technicznej biblioteki John Crerar Library w Chicago, oraz zwiedzając amerykańskie fabryki. Po tym krótkim okresie pogłębienia wiedzy technicznej został zatrudniony jako konstruktor w firmie Chemical Equioment Company w Chicago, gdzie budował pompy i armaturę kwasoodporną oraz ewaporatory nowego typu o rurkach skrzyżowanych.
28 lutego 1922 roku ożenił się z Wandą z domu Richard, wówczas urzędniczką w konsulacie polskim w Chicago. Rodzicami Wandy byli: Jan Ludwig Richard i Maria z domu Nawroczyńska.

 Zawiadomienie o ślubie Witolda i Wandy Aulichów.
 
 W grudniu 1922 roku otrzymał odpowiedzialne stanowisko głównego konstruktora turbin wodnych w firmie Rodney Hunt Machine Company w Orange - Massachusetts. Zadanie jego na tym stanowisku było zmodernizowanie tego działu. Pracując na tym stanowisku skonstruował kilka nowych typów szybkobieżnych turbin Francisa, które jak to wykazały próby przeprowadzone w stacji badawczej Holyoke, charakteryzowały się bardzo małą zmianą sprawności w dużym zakresie zmian obciążenia. Po dwuletnim pobycie w firmie powrócił do Lwowa z zamiarem poświęcenia się pracy dydaktycznej i naukowej.

Początkowo przez okres ośmiu miesięcy był zatrudniony w fabryce "Arma". Następnie pracował od września w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie, gdzie uczył rysunku technicznego, technologii, mechaniki, kalkulacji warsztatowej i innych przedmiotów. Od grudnia 1925 został równocześnie asystentem w Laboratorium Maszynowym Politechniki Lwowskiej.
16 lutego 1925 roku urodziła się im córka Wanda, która po ukończeniu studiów medycznych we Lwowie, 16 sierpnia 1952 roku wyszła za mąż za mgr inż. Eugeniusza Brzuchowskiego, ówczesnego asystenta politechniki Lwowskiej. Rodzicami Gienka byli Edward i Ludmiła z domu Kiciów, którzy zmarli we Lwowie w 1936 roku.

 Wanda i Gienek Brzuchowscy.
 
  
Jaś z Witkiem Aulichem.

Po śmierci Witolda w roku 1958 Brzuchowscy razem z ciotką Wandą wyjechali ze Lwowa do Wrocławia. Dzieci z tego małżeństwa to:
1. Jaś urodzony 25.10.1953 r. we Lwowie, który po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w latach 60 - 72, odbył studia na Uniwersytecie Wrocławskim - Wydziale Matematyki w latach 72 - 76 a następnie został asystentem w Katedrze Logiki w latach 76 - 84. Zmarł na białaczkę w 1984 roku we Wrocławiu.

2. Jadwiga urodzona 12 kwietnia 1957 roku we Lwowie. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczała w latach 64 -75. W latach 75 - 80 studiowała na Politechnice Wrocławskiej Architekturę, studia doktoranckie odbyła w latach 80 - 82, w czasie których została zatrudniona w charakterze asystenta na Wydziale Architektury. W roku 1989 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych.
Od roku 2000 została koordynatorem budowy Systemu Informatyki Przestrzennej w Biurze Rozwoju Wrocławia.
3. Maria urodzona 7 kwietnia 1966 r., do szkoły podstawowej i średniej uczęszczała w latach 72 - 84. Studia wyższe odbyła w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w latach 84 - 89. Od roku 1989 pracuje w orkiestrze Filharmonii Wrocławskiej ? pierwsze skrzypce oraz jako wykładowca w Akademii Muzycznej. Od 2003 jest pełnomocnikiem rektora do spraw współpracy z zagranicą.  
 
Witoldom dnia 27 stycznia 1928 r. urodził się syn Witold. We Lwowie zamieszkali oni w willi babci Marii, położonej przy ulicy Dunin Borkowskich. Początkowo w tym układzie babcia Maria starała się trzymać silną ręką porządek domowy. Było to na tyle przykre dla Witoldów, że w roku 1932 przenieśli się do mieszkania przy ulicy Gipsowej 32. Po trzech latach na usilne prośby babci, wrócili na ulicę Dunin Borkowskich, ale na całkiem innych warunkach. Od tej pory babcia nie mieszała się w sprawy Witoldów, pozostawiając w swej gestii jedynie ogród. Więc nieraz podczas odwiedzin zbyt rozbrykane w ogrodzie dziecięce towarzystwo, chłodziła swym spojrzeniem pełnym dezaprobaty.
 

 Spotkania u Witoldów na ul. Dunin-Borkowskich.
 

W latach 1927- 1929 Witold wykładał na Wydziale Inżynierii - Mechanikę Ogólną. W roku akademickim 1928/1929 przeszedł ze stanowiska asystenta w Laboratorium Maszynowym na stanowisko adiunkta w Katedrze Budowy Pomp i Motorów Wodnych. Z końcem roku szkolnego 1928/1929 zwolnił się ze stanowiska nauczyciela w Szkole Przemysłowej, aby poświęcić się dalszej pracy naukowej. W tym też czasie powierzono mu wykłady z Maszynoznawstwa i Mechaniki na Wydziale Chemicznym. Od roku 1929/1930 otrzymał wykłady na Wydziale Mechanicznym z Zasady Teorii Mechanizmów.

Witoldowie lata 1930.

W roku 1936 otrzymał nominację profesorską obejmując Katedrę Maszynoznawstwa. Będąc w pracy pedantycznym, stanowił dla swych podopiecznych zmorę w postaci jednego z pierwszych rysunków dotyczących liternictwa. Tak zwane "auliszki" były zmorą studentów, zaś ich oddanie nobilitowało delikwentów do miana rzeczywistych studentów Politechniki. Równocześnie do pracy dydaktycznej i naukowej brał udział w pracach społecznych w Lwowskim Towarzystwie Politechnicznym, gdzie był w latach 1935 - 1936 redaktorem "Czasopisma Technicznego", oraz w Lwowskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.
Stryj Witold w latach 1939 - 1948 pracował cały czas na politechnice Lwowskiej, zarówno w czasie okupacji bolszewickiej jak i niemieckiej. W latach 1940 - 1941 często przychodził na wykłady w smokingu, gdyż inne ubrania jego trzeba było zamienić na pobliskich wsiach na żywność której w mieście nie było, zaś smoking nie znajdywał tam uznania. Uczestniczył w organizacji tajnego nauczania na Politechnice Lwowskiej oraz w akcji wspierania wdów po profesorach Politechniki Lwowskiej, rozstrzelanych przez Niemców 4 lipca 1941 roku . W latach 1946 - 1948 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego.

Witoldowie 1950 r.

Był gorącym przeciwnikiem repatriacji Polaków ze Lwowa. Zmarł dnia 3 sierpnia 1948 roku we Lwowie. O dorobku jego pracy znajduje się wzmianka w Encyklopedii Współczesnej Ukrainy.

 Wzmianka o Witoldzie w Encyklopedii Współczesnej Ukrainy.


 Wykaz publikacji Witolda Aulicha.

 1. "Logarytmiczny suwak rachunkowy i jego sposób użycia", Wydawnictwo Biblioteki Politechnicznej, Lwów 1911.
 2. "O pewnym sposobie wykreślnym użytecznym przy konstrukcji łopatek turbin promieniowych", Czasopismo Techniczne, Lwów 1913.
 3. "Studia nad kierownicą Finka" praca doktorska, Lwów 1913, nie drukowana z powodu trudności okresu wojennego.
 4. "Ewolucja form konstrukcyjnych w budowie turbin wodnych", Czasopismo Techniczne, Lwów 1919.
 5. "Podstawy racjonalnej normalizacji", Czasopismo Techniczne, Lwów 1924.
 6. "Syntetyczne metody kalkulacji wstępnej w budowie maszyn i ich zależności od czynników konstrukcyjnych", Przegląd Techniczny nr 26, Warszawa 1929.
 7. "O zależności kształtu maszyny od jej wielkości. Studium monograficzne", Czasopismo Techniczne, Lwów 1932.
 8. "Wpływ walcowego kształtu łopatek kierowniczych na wybór podstawowych założeń przy konstrukcji szybkobieżnych turbin Francisa", Czasopismo Techniczne, Lwów, 1933. 
 9. "Nowe drogi teorii mechanizmów", Przegląd Techniczny nr 17, Warszawa 1933.
 10. "Na pograniczu między chemią a budową maszyn", Czasopismo Techniczne nr 12, Lwów 1933.
 11. "Podstawy syntetycznej metody wstępnej kalkulacji", Czasopismo Techniczne, Lwów 1934.
 12. "Gospodarcze składniki ceny", Czasopismo Techniczne, Lwów 1935.
 13. "Uwagi w sprawie słownictwa technicznego", Czasopismo Techniczne, Lwów 1935.
 14. "How we teach engineering drawing", Journal of Engineering Drawing, May 1936.
 15. "Cywilizacja, stan inżynierski i szkoły politechniczne", Czasopismo Techniczne, Lwów 1938. 
 16. "Ścisłe metody rozważań w naukach gospodarczych", Czasopismo Techniczne, Lwów 1939
 17. "Krytyka doktryny pracy", Czasopismo Techniczne, Lwów 1939.